Decyzje i akty prawne

 

Podstawą prawną naszej działalności w zakresie gospodarowania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne są następujące decyzje:


Akty prawne i rozporządzenia:*Do otwarcia powyższych dokumentów potrzebny jest darmowy program Adobe Acrobat Reader.

 

Copyright 2009 © Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Sanserw"                                           Projekt i wykonanie Łukasz Augustyn

odwiedzin

ROZPORZĽDZENIE MINISTRA ŒRODOWISKA z dnia 27 wrzeœnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 paŸdziernika 2001 r.) Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) zarzšdza się, co następuje: § 1.Rozporzšdzenie okreœla: 1) katalog odpadów wraz z listš odpadów niebezpiecznych, 2) sposób klasyfikowania odpadów. § 2.Katalog odpadów dzieli odpady w zależnoœci od Ÿródła ich powstawania na 20 następujšcych grup: 1) odpady powstajšce przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin - 01, 2) odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leœnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywnoœci - 02, 3) odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury - 03, 4) odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego - 04, 5) odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla - 05, 6) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej - 06, 7) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej - 07, 8) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich - 08, 9) odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych - 09, 10) odpady z procesów termicznych - 10, 11) odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych - 11, 12) odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych - 12, 13) oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłšczeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) - 13, 14) odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłšczeniem grup 07 i 08) - 14, 15) odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach - 15, 16) odpady nieujęte w innych grupach - 16, 17) odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włšczajšc glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) - 17, 18) odpady medyczne i weterynaryjne - 18, 19) odpady z instalacji i urzšdzeń służšcych zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni œcieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych - 19, 20) odpady komunalne łšcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie - 20. § 3. 1.Katalog odpadów okreœlajšcy grupy, podgrupy i rodzaje odpadów oraz ich kody wraz z listš odpadów niebezpiecznych zawiera załšcznik do rozporzšdzenia. 2.Listę odpadów niebezpiecznych ustala się poprzez oznakowanie odpadów niebezpiecznych w katalogu odpadów indeksem górnym w postaci gwiazdki "*" przy kodzie rodzaju odpadów. § 4. 1.Odpady klasyfikuje się według Ÿródła powstawania w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, przypisujšc im odpowiedni kod szeœciocyfrowy okreœlajšcy rodzaj odpadu (wyłšczajšc kody kończšce się na 99), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 2.W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, odpady klasyfikuje się w grupach 13, 14 i 15. 3.W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach, o których mowa w ust. 2, odpady klasyfikuje się w grupie 16, zawierajšcej odpady nieujęte w innych grupach. 4.W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16, odpady klasyfikuje się w grupie według Ÿródła powstawania, przypisujšc im kod kończšcy się na 99 (inne niewymienione odpady). 5.Odpady ze specyficznych gałęzi przemysłu klasyfikuje się w kilku grupach, w szczególnoœci odpady powstajšce przy produkcji samochodów klasyfikuje się w grupie 12 - odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych; 11 - odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych; 08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich, w zależnoœci od etapu produkcji. 6.Odpady opakowaniowe będšce odpadami komunalnymi, jeœli sš zbierane selektywnie lub występujš jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w 20 01. § 5.Traci moc rozporzšdzenie Ministra Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U. Nr 162, poz. 1135 i z 2001 r. Nr 17, poz. 204). § 6.Rozporzšdzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. ZAŁĽCZNIK KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĽ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Kod1) Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 1 2 01 Odpady powstajšce przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłšczeniem 01 01 80) 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu 01 03 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali 01 03 04* Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujšce samoczynne zakwaszenie œrodowiska w czasie składowania 01 03 05* Inne odpady poprzeróbcze zawierajšce substancje niebezpieczne (z wyłšczeniem 01 03 80) 01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81 01 03 07* Inne odpady zawierajšce substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali 01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 01 03 09 Czerwony szlam powstajšcy przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07 01 03 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierajšce substancje niebezpieczne 01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 01 03 99 Inne niewymienione odpady 01 04 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali 01 04 07* Odpady zawierajšce niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 01 04 09 Odpadowe piaski i iły 01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 01 04 11 Odpady powstajšce przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07 01 04 12 Odpady powstajšce przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 01 04 13 Odpady powstajšce przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 01 04 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierajšce substancje niebezpieczne 01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 01 04 82* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierajšce substancje niebezpieczne 01 04 83 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82 01 04 84* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierajšce substancje niebezpieczne 01 04 85 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84 01 04 99 Inne niewymienione odpady 01 05 Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze 01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej 01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierajšce ropę naftowš 01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierajšce substancje niebezpieczne 01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierajšce baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierajšce chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 01 05 99 Inne niewymienione odpady 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leœnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywnoœci 02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leœnictwa, łowiectwa i rybołówstwa 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca 02 01 03 Odpadowa masa roœlinna 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłšczeniem opakowań) 02 01 06 Odchody zwierzęce 02 01 07 Odpady z gospodarki leœnej 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierajšce substancje niebezpieczne, w tym œrodki ochrony roœlin I i II klasy toksycznoœci (bardzo toksyczne i toksyczne) 02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 02 01 10 Odpady metalowe 02 01 80* Zwierzęta padłe i ubite z koniecznoœci oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujšce właœciwoœci niebezpieczne 02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowišce materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z koniecznoœci 02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych 02 01 99 Inne niewymienione odpady 02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego 02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców 02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca 02 02 03 Surowce i produkty nienadajšce się do spożycia i przetwórstwa 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków 02 02 80* Odpadowa tkanka zwierzęca wykazujšca właœciwoœci niebezpieczne 02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowišca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 02 02 82 Odpady z produkcji mšczki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 02 02 99 Inne niewymienione odpady 02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roœlinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłšczeniem 02 07) 02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców 02 03 02 Odpady konserwantów 02 03 03 Odpady poekstrakcyjne 02 03 04 Surowce i produkty nienadajšce się do spożycia i przetwórstwa 02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków 02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roœlinnych (z wyłšczeniem 02 03 81) 02 03 81 Odpady z produkcji pasz roœlinnych 02 03 82 Odpady tytoniowe 02 03 99 Inne niewymienione odpady 02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego 02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków 02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) 02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków 02 04 80 Wysłodki 02 04 99 Inne niewymienione odpady 02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego 02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania 02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków 02 05 80 Odpadowa serwatka 02 05 99 Inne niewymienione odpady 02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 02 06 02 Odpady konserwantów 02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków 02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze 02 06 99 Inne niewymienione odpady 02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłšczeniem kawy, herbaty i kakao) 02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców 02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów 02 07 03 Odpady z procesów chemicznych 02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków 02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 02 07 99 Inne niewymienione odpady 03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury 03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli 03 01 01 Odpady kory i korka 03 01 04* Trociny, wióry, œcinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierajšce substancje niebezpieczne 03 01 05 Trociny, wióry, œcinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierajšce substancje niebezpieczne 03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków 03 01 99 Inne niewymienione odpady 03 02 Odpady powstajšce przy konserwacji drewna 03 02 01* Œrodki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierajšce zwišzków chlorowcoorganicznych 03 02 02* Œrodki do konserwacji i impregnacji drewna zawierajšce zwišzki chlorowcoorganiczne 03 02 03* Metaloorganiczne œrodki do konserwacji i impregnacji drewna 03 02 04* Nieorganiczne œrodki do konserwacji i impregnacji drewna 03 02 05* Inne œrodki do konserwacji i impregnacji drewna zawierajšce substancje niebezpieczne 03 02 99 Inne niewymienione odpady 03 03 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury 03 03 01 Odpady z kory i drewna 03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodš siarczynowš (w tym osady ługu zielonego) 03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury 03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych 03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzšce z mechanicznej separacji 03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków inne niż wymienione w 03 03 10 03 03 80 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem 03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia 03 03 99 Inne niewymienione odpady 04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego 04 01 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego 04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) 04 01 02 Odpady z wapnienia 04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawierajšce rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) 04 01 04 Brzeczka garbujšca zawierajšca chrom 04 01 05 Brzeczka garbujšca niezawierajšca chromu 04 01 06 Osady zawierajšce chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni œcieków 04 01 07 Osady niezawierajšce chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni œcieków 04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierajšce chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) 04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania 04 01 99 Inne niewymienione odpady 04 02 Odpady z przemysłu tekstylnego 04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) 04 02 14* Odpady z wykańczania zawierajšce rozpuszczalniki organiczne 04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 04 02 16* Barwniki i pigmenty zawierajšce substancje niebezpieczne 04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16 04 02 19* Odpady z zakładowych oczyszczalni œcieków zawierajšce substancje niebezpieczne 04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni œcieków inne niż wymienione w 04 02 19 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych 04 02 99 Inne niewymienione odpady 05 Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla 05 01 Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej 05 01 02* Osady z odsalania 05 01 03* Osady z dna zbiorników 05 01 04* Kwaœne szlamy z procesów alkilowania 05 01 05* Wycieki ropy naftowej 05 01 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urzšdzeń 05 01 07* Kwaœne smoły 05 01 08* Inne smoły 05 01 09* Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków zawierajšce substancje niebezpieczne 05 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków inne niż wymienione w 05 01 09 05 01 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw 05 01 12* Ropa naftowa zawierajšca kwasy 05 01 13 Osady z uzdatniania wody kotłowej 05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych 05 01 15* Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) 05 01 16 Odpady zawierajšce siarkę z odsiarczania ropy naftowej 05 01 17 Bitum 05 01 99 Inne niewymienione odpady 05 06 Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla 05 06 01* Kwaœne smoły 05 06 03* Inne smoły 05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych 05 06 80* Odpady ciekłe zawierajšce fenole 05 06 99 Inne niewymienione odpady 05 07 Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego 05 07 01* Osady zawierajšce rtęć 05 07 02 Odpady zawierajšce siarkę 05 07 99 Inne niewymienione odpady 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej 06 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych 06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy 06 01 02* Kwas chlorowodorowy 06 01 03* Kwas fluorowodorowy 06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy 06 01 05* Kwas azotowy i azotawy 06 01 06* Inne kwasy 06 01 99 Inne niewymienione odpady 06 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków 06 02 01* Wodorotlenek wapniowy 06 02 03* Wodorotlenek amonowy 06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy 06 02 05* Inne wodorotlenki 06 02 99 Inne niewymienione odpady 06 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali 06 03 11* Sole i roztwory zawierajšce cyjanki 06 03 13* Sole i roztwory zawierajšce metale ciężkie 06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 06 03 15* Tlenki metali zawierajšce metale ciężkie 06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15 06 03 99 Inne niewymienione odpady 06 04 Odpady zawierajšce metale inne niż wymienione w 06 03 06 04 03* Odpady zawierajšce arsen 06 04 04* Odpady zawierajšce rtęć 06 04 05* Odpady zawierajšce inne metale ciężkie 06 04 99 Inne niewymienione odpady 06 05 Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków 06 05 02* Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków zawierajšce substancje niebezpieczne 06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków inne niż wymienione w 06 05 02 06 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania zwišzków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania 06 06 02* Odpady zawierajšce niebezpieczne siarczki 06 06 03 Odpady zawierajšce siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 06 06 99 Inne niewymienione odpady 06 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru 06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy 06 07 02* Węgiel aktywny z produkcji chloru 06 07 03* Osady siarczanu baru zawierajšce rtęć 06 07 04* Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) 06 07 99 Inne niewymienione odpady 06 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu 06 08 02* Odpady zawierajšce niebezpieczne silikony 06 08 99 Inne niewymienione odpady 06 09 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu 06 09 02 Żużel fosforowy 06 09 03* Poreakcyjne odpady zwišzków wapnia zawierajšce lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 06 09 04 Poreakcyjne odpady zwišzków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80 06 09 80 Fosfogipsy 06 09 81 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłšczeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 06 09 99 Inne niewymienione odpady 06 10 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych 06 10 02* Odpady zawierajšce substancje niebezpieczne 06 10 99 Inne niewymienione odpady 06 11 Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych 06 11 01 Poreakcyjne odpady zwišzków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu 06 11 80 Odpady z produkcji zwišzków cyrkonu 06 11 81 Odpady z produkcji zwišzków chromu 06 11 82 Odpady z produkcji zwišzków kobaltu 06 11 83 Odpadowy siarczan żelazowy 06 11 99 Inne niewymienione odpady 06 13 Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych 06 13 01* Nieorganiczne œrodki ochrony roœlin (np. pestycydy), œrodki do konserwacji drewna oraz inne biocydy 06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłšczeniem 06 07 02) 06 13 03 Czysta sadza 06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu 06 13 05* Sadza zawierajšca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi 06 13 99 Inne niewymienione odpady 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej 07 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej 07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 07 01 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 07 01 07* Pozostałoœci podestylacyjne i poreakcyjne zawierajšce zwišzki chlorowców 07 01 08* Inne pozostałoœci podestylacyjne i poreakcyjne 07 01 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierajšce zwišzki chlorowców 07 01 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 07 01 11* Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków zawierajšce substancje niebezpieczne 07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków inne niż wymienione w 07 01 11 07 01 80 Wapno pokarbidowe niezawieršjšce substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) 07 01 99 Inne niewymienione odpady 07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych 07 02 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 07 02 07* Pozostałoœci podestylacyjne i poreakcyjne zawierajšce zwišzki chlorowców 07 02 08* Inne pozostałoœci podestylacyjne i poreakcyjne 07 02 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierajšce zwišzki chlorowców 07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 07 02 11* Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków zawierajšce substancje niebezpieczne 07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków inne niż wymienione w 07 02 11 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 07 02 14* Odpady z dodatków zawierajšce substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) 07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 07 02 16* Odpady zawierajšce niebezpieczne silikony 07 02 17 Odpady zawierajšce silikony inne niż wymienione w 07 02 16 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 07 02 99 Inne niewymienione odpady 07 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłšczeniem podgrupy 06 11) 07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 07 03 07* Pozostałoœci podestylacyjne i poreakcyjne zawierajšce zwišzki chlorowców 07 03 08* Inne pozostałoœci podestylacyjne i poreakcyjne 07 03 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierajšce zwišzki chlorowców 07 03 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 07 03 11* Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków zawierajšce substancje niebezpieczne 07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków inne niż wymienione w 07 03 11 07 03 99 Inne niewymienione odpady 07 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych œrodków ochrony roœlin (z wyłšczeniem 02 01 08 i 02 01 09), œrodków do konserwacji drewna (z wyłšczeniem 03 02) i innych biocydów 07 04 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 07 04 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 07 04 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 07 04 07* Pozostałoœci podestylacyjne i poreakcyjne zawierajšce zwišzki chlorowców 07 04 08* Inne pozostałoœci podestylacyjne i poreakcyjne 07 04 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierajšce zwišzki chlorowców 07 04 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 07 04 11* Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków zawierajšce substancje niebezpieczne 07 04 12 Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków inne niż wymienione w 07 04 11 07 04 13* Odpady stałe zawierajšce substancje niebezpieczne 07 04 80* Przeterminowane œrodki ochrony roœlin I i II klasy toksycznoœci (bardzo toksyczne i toksyczne) 07 04 81 Przeterminowane œrodki ochrony roœlin inne niż wymienione w 07 04 80 07 04 99 Inne niewymienione odpady 07 05 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków 07 05 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 07 05 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 07 05 07* Pozostałoœci podestylacyjne i poreakcyjne zawierajšce zwišzki chlorowców 07 05 08* Inne pozostałoœci podestylacyjne i poreakcyjne 07 05 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierajšce zwišzki chlorowców 07 05 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 07 05 11* Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków zawierajšce substancje niebezpieczne 07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków inne niż wymienione w 07 05 11 07 05 13* Odpady stałe zawierajšce substancje niebezpieczne 07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 07 05 80* Odpady ciekłe zawierajšce substancje niebezpieczne 07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80 07 05 99 Inne niewymienione odpady 07 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, œrodków dezynfekujšcych i kosmetyków 07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 07 06 07* Pozostałoœci podestylacyjne i poreakcyjne zawierajšce zwišzki chlorowców 07 06 08* Inne pozostałoœci podestylacyjne i poreakcyjne 07 06 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierajšce zwišzki chlorowców 07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 07 06 11* Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków zawierajšce substancje niebezpieczne 07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków inne niż wymienione w 07 06 11 07 06 80 Ziemia bielšca z rafinacji oleju 07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek 07 06 99 Inne niewymienione odpady 07 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych 07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 07 07 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 07 07 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 07 07 07* Pozostałoœci podestylacyjne i poreakcyjne zawierajšce zwišzki chlorowców 07 07 08* Inne pozostałoœci podestylacyjne i poreakcyjne 07 07 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierajšce zwišzki chlorowców 07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 07 07 11* Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków zawierajšce substancje niebezpieczne 07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków inne niż wymienione w 07 07 11 07 07 99 Inne niewymienione odpady 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów 08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierajšcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 08 01 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierajšce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 08 01 15* Szlamy wodne zawierajšce farby i lakiery zawierajšce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 08 01 16 Szlamy wodne zawierajšce farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierajšce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 08 01 19* Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierajšce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 08 01 21* Zmywacz farb lub lakierów 08 01 99 Inne niewymienione odpady 08 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych) 08 02 01 Odpady proszków powlekajšcych 08 02 02 Szlamy wodne zawierajšce materiały ceramiczne 08 02 03 Zawiesiny wodne zawierajšce materiały ceramiczne 08 02 99 Inne niewymienione odpady 08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich 08 03 07 Szlamy wodne zawierajšce farby drukarskie 08 03 08 Odpady ciekłe zawierajšce farby drukarskie 08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierajšce substancje niebezpieczne 08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 08 03 14* Szlamy farb drukarskich zawierajšce substancje niebezpieczne 08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 08 03 16* Zużyte roztwory trawišce 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierajšcy substancje niebezpieczne 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 08 03 19* Zdyspergowany olej zawierajšcy substancje niebezpieczne 08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19 08 03 99 Inne niewymienione odpady 08 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym œrodki do impregnacji wodoszczelnej) 08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajšce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 08 04 11* Osady z klejów i szczeliw zawierajšce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 08 04 13* Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierajšce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 08 04 15* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierajšce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 08 04 17* Olej żywiczny 08 04 99 Inne niewymienione odpady 08 05 Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08 08 05 01* Odpady izocyjanianów 09 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych 09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych 09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów 09 01 02* Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych 09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach 09 01 04* Roztwory utrwalaczy 09 01 05* Roztwory wybielaczy i kšpieli wybielajšco-utrwalajšcych 09 01 06* Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków zawierajšce srebro 09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierajšce srebro lub zwišzki srebra 09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawierajšce srebra 09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii 09 01 11* Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierajšce baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierajšce baterie inne niż wymienione w 09 01 11 09 01 13* Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06 09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne 09 01 99 Inne niewymienione odpady 10 Odpady z procesów termicznych 10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłšczeniem grupy 19) 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłšczeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 10 01 02 Popioły lotne z węgla 10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej 10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych 10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu 10 01 09* Kwas siarkowy 10 01 13* Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo 10 01 14* Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierajšce substancje niebezpieczne 10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierajšce substancje niebezpieczne 10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 10 01 18* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierajšce substancje niebezpieczne 10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 10 01 20* Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków zawierajšce substancje niebezpieczne 10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków inne niż wymienione w 10 01 20 10 01 22* Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierajšce substancje niebezpieczne 10 01 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22 10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłšczeniem 10 01 82) 10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni 10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzšcej 10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych 10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) 10 01 99 Inne niewymienione odpady 10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali 10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) 10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów 10 02 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierajšce substancje niebezpieczne 10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 10 02 10 Zgorzelina walcownicza 10 02 11* Odpady z uzdatniania wody chłodzšcej zawierajšce oleje 10 02 12 Odpady z uzdatniania wody chłodzšcej inne niż wymienione w 10 02 11 10 02 13* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierajšce substancje niebezpieczne 10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13 10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne 10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza 10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy 10 02 99 Inne niewymienione odpady 10 03 Odpady z hutnictwa aluminium 10 03 02 Odpadowe anody 10 03 04* Żużle z produkcji pierwotnej 10 03 05 Odpady tlenku glinu 10 03 08* Słone żużle z produkcji wtórnej 10 03 09* Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej 10 03 15* Zgary z wytopu o właœciwoœciach palnych lub wydzielajšce w zetknięciu z wodš gazy palne w niebezpiecznych iloœciach 10 03 16 Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15 10 03 17* Odpady zawierajšce smołę z produkcji anod 10 03 18 Odpady zawierajšce węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17 10 03 19* Pyły z gazów odlotowych zawierajšce substancje niebezpieczne 10 03 20 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19 10 03 21* Inne czšstki stałe i pyły (łšcznie z pyłami z młynów kulowych) zawierajšce substancje niebezpieczne 10 03 22 Inne czšstki stałe i pyły (łšcznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21 10 03 23* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierajšce substancje niebezpieczne 10 03 24 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23 10 03 25* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierajšce substancje niebezpieczne 10 03 26 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25 10 03 27* Odpady z uzdatniania wody chłodzšcej zawierajšce oleje 10 03 28 Odpady z uzdatniania wody chłodzšcej inne niż wymienione w 10 03 27 10 03 29* Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierajšce substancje niebezpieczne 10 03 30 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29 10 03 99 Inne niewymienione odpady 10 04 Odpady z hutnictwa ołowiu 10 04 01* Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 10 04 02* Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 10 04 03* Wapno zawierajšce zwišzki arsenu (arsenian wapniowy) 10 04 04* Pyły z gazów odlotowych 10 04 05* Inne czšstki i pyły 10 04 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 10 04 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 10 04 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzšcej zawierajšce oleje 10 04 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzšcej inne niż wymienione w 10 04 09 10 04 99 Inne niewymienione odpady 10 05 Odpady z hutnictwa cynku 10 05 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłšczeniem 10 05 80) 10 05 03* Pyły z gazów odlotowych 10 05 04 Inne czšstki i pyły 10 05 05* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 10 05 06* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 10 05 08* Odpady z uzdatniania wody chłodzšcej zawierajšce oleje 10 05 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzšcej inne niż wymienione w 10 05 08 10 05 10* Zgary z wytopu o właœciwoœciach palnych lub wydzielajšce w zetknięciu z wodš gazy palne w niebezpiecznych iloœciach 10 05 11 Zgary inne niż wymienione w 10 05 10 10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych 10 05 99 Inne niewymienione odpady 10 06 Odpady z hutnictwa miedzi 10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 10 06 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 10 06 03* Pyły z gazów odlotowych 10 06 04 Inne czšstki i pyły 10 06 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 10 06 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 10 06 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzšcej zawierajšce oleje 10 06 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzšcej inne niż wymienione w 10 06 09 10 06 80 Żużle szybowe i granulowane 10 06 99 Inne niewymienione odpady 10 07 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny 10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 10 07 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 10 07 04 Inne czšstki i pyły 10 07 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 10 07 07* Odpady z uzdatniania wody chłodzšcej zawierajšce oleje 10 07 08 Odpady z uzdatniania wody chłodzšcej inne niż wymienione w 10 07 07 10 07 99 Inne niewymienione odpady 10 08 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych 10 08 04 Czšstki i pyły 10 08 08* Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 10 08 09 Inne żużle 10 08 10* Zgary z wytopu o właœciwoœciach palnych lub wydzielajšce w zetknięciu z wodš gazy palne w niebezpiecznych iloœciach 10 08 11 Zgary inne niż wymienione w 10 08 10 10 08 12* Odpady zawierajšce smołę z produkcji anod 10 08 13 Odpady zawierajšce węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12 10 08 14 Odpadowe anody 10 08 15* Pyły z gazów odlotowych zawierajšce substancje niebezpieczne 10 08 16 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15 10 08 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierajšce substancje niebezpieczne 10 08 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17 10 08 19* Odpady z uzdatniania wody chłodzšcej zawierajšce oleje 10 08 20 Odpady z uzdatniania wody chłodzšcej inne niż wymienione w 10 08 19 10 08 99 Inne niewymienione odpady 10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza 10 09 03 Żużle odlewnicze 10 09 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierajšce substancje niebezpieczne 10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 10 09 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierajšce substancje niebezpieczne 10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 10 09 09* Pyły z gazów odlotowych zawierajšce substancje niebezpieczne 10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 10 09 11* Inne czšstki stałe zawierajšce substancje niebezpieczne 10 09 12 Inne czšstki stałe niż wymienione w 10 09 11 10 09 13* Odpadowe œrodki wišżšce zawierajšce substancje niebezpieczne 10 09 14 Odpadowe œrodki wišżšce inne niż wymienione w 10 09 13 10 09 15* Odpady œrodków do wykrywania pęknięć odlewów 10 09 16 Odpady œrodków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15 10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne 10 09 99 Inne niewymienione odpady 10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych 10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze 10 10 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierajšce substancje niebezpieczne 10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 10 10 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierajšce substancje niebezpieczne 10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 10 10 09* Pyły z gazów odlotowych zawierajšce substancje niebezpieczne 10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 10 10 11* Inne czšstki stałe zawierajšce substancje niebezpieczne 10 10 12 Inne czšstki stałe niż wymienione w 10 10 11 10 10 13* Odpadowe œrodki wišżšce zawierajšce substancje niebezpieczne 10 10 14 Odpadowe œrodki wišżšce inne niż wymienione w 10 10 13 10 10 15* Odpady œrodków do wykrywania pęknięć odlewów 10 10 16 Odpady œrodków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15 10 10 99 Inne niewymienione odpady 10 11 Odpady z hutnictwa szkła 10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego 10 11 05 Czšstki i pyły 10 11 09* Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierajšce substancje niebezpieczne 10 11 10 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09 10 11 11* Szkło odpadowe w postaci małych czšstek i proszku szklanego zawierajšce metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych) 10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 10 11 13* Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierajšce substancje niebezpieczne 10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13 10 11 15* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierajšce substancje niebezpieczne 10 11 16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15 10 11 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierajšce substancje niebezpieczne 10 11 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17 10 11 19* Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni œcieków zawierajšce substancje niebezpieczne 10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni œcieków inne niż wymienione w 10 11 19 10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe 10 11 81* Odpady zawierajšce azbest 10 11 99 Inne niewymienione odpady 10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych) 10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 10 12 03 Czšstki i pyły 10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 10 12 06 Zużyte formy 10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) 10 12 09* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierajšce substancje niebezpieczne 10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09 10 12 11* Odpady ze szkliwienia zawierajšce metale ciężkie 10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11 10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni œcieków 10 12 99 Inne niewymienione odpady 10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów 10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego 10 13 06 Czšstki i pyły (z wyłšczeniem 10 13 12 i 10 13 13) 10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 10 13 09* Odpady zawierajšce azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych 10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09 10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 10 13 12* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierajšce substancje niebezpieczne 10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12 10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy 10 13 80 Odpady z produkcji cementu 10 13 81 Odpady z produkcji gipsu 10 13 82 Wybrakowane wyroby 10 13 99 Inne niewymienione odpady 10 14 Odpady z krematoriów 10 14 01* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierajšce rtęć 10 80 Odpady z produkcji żelazostopów 10 80 01 Żużle z produkcji żelazokrzemu 10 80 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu 10 80 03 Żużle z produkcji żelazochromu 10 80 04 Pyły z produkcji żelazochromu 10 80 05 Żużle z produkcji żelazomanganu 10 80 06 Pyły z produkcji żelazomanganu 10 80 99 Inne niewymienione odpady 11 Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych 11 01 Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania) 11 01 05* Kwasy trawišce 11 01 06* Odpady zawierajšce kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 11 01 07* Alkalia trawišce 11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania 11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierajšce substancje niebezpieczne 11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 11 01 11* Wody popłuczne zawierajšce substancje niebezpieczne 11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11 11 01 13* Odpady z odtłuszczania zawierajšce substancje niebezpieczne 11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 11 01 15* Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierajšce substancje niebezpieczne 11 01 16* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 11 01 98* Inne odpady zawierajšce substancje niebezpieczne 11 01 99 Inne niewymienione odpady 11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych 11 02 02* Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) 11 02 03 Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy 11 02 05* Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierajšce substancje niebezpieczne 11 02 06 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05 11 02 07* Inne odpady zawierajšce substancje niebezpieczne 11 02 99 Inne niewymienione odpady 11 03 Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali 11 03 01* Odpady zawierajšce cyjanki 11 03 02* Inne odpady 11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania 11 05 01 Cynk twardy 11 05 02 Popiół cynkowy 11 05 03* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 11 05 04* Zużyty topnik 11 05 99 Inne niewymienione odpady 12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 12 01 02 Czšstki i pyły żelaza oraz jego stopów 12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 12 01 04 Czšstki i pyły metali nieżelaznych 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 12 01 06* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierajšce chlorowce (z wyłšczeniem emulsji i roztworów) 12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierajšce chlorowców (z wyłšczeniem emulsji i roztworów) 12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierajšce chlorowce 12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierajšce chlorowców 12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali 12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze 12 01 13 Odpady spawalnicze 12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierajšce substancje niebezpieczne 12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierajšce substancje niebezpieczne 12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierajšce oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) 12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegajšce biodegradacji 12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierajšce substancje niebezpieczne 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 12 01 99 Inne niewymienione odpady 12 03 Odpady z odtłuszczania wodš i parš (z wyłšczeniem grupy 11) 12 03 01* Wodne ciecze myjšce 12 03 02* Odpady z odtłuszczania parš 13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłšczeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne 13 01 01* Oleje hydrauliczne zawierajšce PCB 13 01 04* Emulsje olejowe zawierajšce zwišzki chlorowcoorganiczne 13 01 05* Emulsje olejowe niezawierajšce zwišzków chlorowcoorganicznych 13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierajšce zwišzki chlorowcoorganiczne 13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajšce zwišzków chlorowcoorganicznych 13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne 13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegajšce biodegradacji 13 01 13* Inne oleje hydrauliczne 13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierajšce zwišzki chlorowcoorganiczne 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierajšce zwišzków chlorowcoorganicznych 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegajšce biodegradacji 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 03 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz noœniki ciepła 13 03 01* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i noœniki ciepła zawierajšce PCB 13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz noœniki ciepła zawierajšce zwišzki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz noœniki ciepła niezawierajšce zwišzków chlorowcoorganicznych 13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz noœniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz noœniki ciepła łatwo ulegajšce biodegradacji 13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz noœniki ciepła 13 04 Oleje zęzowe 13 04 01* Oleje zęzowe ze statków żeglugi œródlšdowej 13 04 02* Oleje zęzowe z nabrzeży portowych 13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich 13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach 13 05 01* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 13 05 03* Szlamy z kolektorów 13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach 13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 13 07 Odpady paliw ciekłych 13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy 13 07 02* Benzyna 13 07 03* Inne paliwa (włšcznie z mieszaninami) 13 08 Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach 13 08 01* Szlamy lub emulsje z odsalania 13 08 02* Inne emulsje 13 08 80 Zaolejone odpady stałe ze statków 13 08 99* Inne niewymienione odpady 14 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłšczeniem grup 07 i 08) 14 06 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach 14 06 01* Freony, HCFC, HFC 14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 14 06 04* Szlamy i odpady stałe zawierajšce rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne 14 06 05* Szlamy i odpady stałe zawierajšce inne rozpuszczalniki 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 15 01 Odpady opakowaniowe (włšcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 03 Opakowania z drewna 15 01 04 Opakowania z metali 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 07 Opakowania ze szkła 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 15 01 10* Opakowania zawierajšce pozostałoœci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. œrodkami ochrony roœlin I i II klasy toksycznoœci - bardzo toksyczne i toksyczne) 15 01 11* Opakowania z metali zawierajšce niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włšcznie z pustymi pojemnikami ciœnieniowymi 15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, œcierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, œcierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 16 Odpady nieujęte w innych grupach 16 01 Zużyte lub nienadajšce się do użytkowania pojazdy (włšczajšc maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglšdu i konserwacji pojazdów (z wyłšczeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) 16 01 03 Zużyte opony 16 01 04* Zużyte lub nienadajšce się do użytkowania pojazdy 16 01 06 Zużyte lub nienadajšce się do użytkowania pojazdy niezawierajšce cieczy i innych niebezpiecznych elementów 16 01 07* Filtry olejowe 16 01 08* Elementy zawierajšce rtęć 16 01 09* Elementy zawierajšce PCB 16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) 16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierajšce azbest 16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 16 01 13* Płyny hamulcowe 16 01 14* Płyny zapobiegajšce zamarzaniu zawierajšce niebezpieczne substancje 16 01 15 Płyny zapobiegajšce zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony 16 01 17 Metale żelazne 16 01 18 Metale nieżelazne 16 01 19 Tworzywa sztuczne 16 01 20 Szkło 16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 16 01 22 Inne niewymienione elementy 16 01 99 Inne niewymienione odpady 16 02 Odpady urzšdzeń elektrycznych i elektronicznych 16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierajšce PCB 16 02 10* Zużyte urzšdzenia zawierajšce PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 16 02 11* Zużyte urzšdzenia zawierajšce freony, HCFC, HFC 16 02 12* Zużyte urzšdzenia zawierajšce wolny azbest 16 02 13* Zużyte urzšdzenia zawierajšce niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 16 02 14 Zużyte urzšdzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub częœci składowe usunięte z zużytych urzšdzeń 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urzšdzeń inne niż wymienione w 16 02 15 16 03 Partie produktów nieodpowiadajšce wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku 16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierajšce substancje niebezpieczne 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 16 03 05* Organiczne odpady zawierajšce substancje niebezpieczne 16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 16 04 Odpady materiałów wybuchowych 16 04 01* Odpadowa amunicja 16 04 02* Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne) 16 04 03* Inne materiały wybuchowe 16 05 Gazy w pojemnikach ciœnieniowych i zużyte chemikalia 16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajšce substancje niebezpieczne 16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04 16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierajšce substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych 16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierajšce substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierajšce substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 16 06 Baterie i akumulatory 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 16 06 03* Baterie zawierajšce rtęć 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłšczeniem 16 06 03) 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów 16 07 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjštkiem grup 05 i 13) 16 07 08* Odpady zawierajšce ropę naftowš lub jej produkty 16 07 09* Odpady zawierajšce inne substancje niebezpieczne 16 07 99 Inne niewymienione odpady 16 08 Zużyte katalizatory 16 08 01 Zużyte katalizatory zawierajšce złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłšczeniem 16 08 07) 16 08 02* Zużyte katalizatory zawierajšce niebezpieczne metale przejœciowe (2) lub ich niebezpieczne zwišzki 16 08 03 Zużyte katalizatory zawierajšce metale przejœciowe lub ich zwišzki inne niż wymienione w 16 08 02 16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłšczeniem 16 08 07) 16 08 05* Zużyte katalizatory zawierajšce kwas fosforowy 16 08 06* Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory 16 08 07* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 16 09 Substancje utleniajšce 16 09 01* Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy) 16 09 02* Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) 16 09 03* Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru) 16 09 04* Inne niewymienione substancje utleniajšce 16 10 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania 16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierajšce substancje niebezpieczne 16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 16 10 03* Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierajšce substancje niebezpieczne 16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03 16 11 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe 16 11 01* Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierajšce substancje niebezpieczne 16 11 02 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01 16 11 03* Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierajšce substancje niebezpieczne 16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 16 11 05* Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierajšce substancje niebezpieczne 16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 16 80 Odpady różne 16 80 01 Magnetyczne i optyczne noœniki informacji 16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych 16 81 01* Odpady wykazujšce właœciwoœci niebezpieczne 16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych 16 82 01* Odpady wykazujšce właœciwoœci niebezpieczne 16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włšczajšc glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 02 Gruz ceglany 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierajšce substancje niebezpieczne 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 82 Inne niewymienione odpady 17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 17 02 01 Drewno 17 02 02 Szkło 17 02 03 Tworzywa sztuczne 17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierajšce lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 17 03 01* Asfalt zawierajšcy smołę 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 17 03 03* Smoła i produkty smołowe 17 03 80 Odpadowa papa 17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 17 04 01 MiedŸ, bršz, mosišdz 17 04 02 Aluminium 17 04 03 Ołów 17 04 04 Cynk 17 04 05 Żelazo i stal 17 04 06 Cyna 17 04 07 Mieszaniny metali 17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 17 04 10* Kable zawierajšce ropę naftowš, smołę i inne substancje niebezpieczne 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 05 Gleba i ziemia (włšczajšc glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajšce substancje niebezpieczne (np. PCB) 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierajšcy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierajšcy substancje niebezpieczne 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierajšce azbest 17 06 01* Materiały izolacyjne zawierajšce azbest 17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierajšce substancje niebezpieczne 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierajšce azbest 17 08 Materiały konstrukcyjne zawierajšce gips 17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierajšce gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierajšce gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierajšce rtęć 17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierajšce PCB (np. substancje i przedmioty zawierajšce PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierajšce żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) 17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierajšce substancje niebezpieczne 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 18 Odpady medyczne i weterynaryjne 18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej 18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłšczeniem 18 01 03) 18 01 02* Częœci ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służšce do jej przechowywania (z wyłšczeniem 18 01 03) 18 01 03* Inne odpady, które zawierajš żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istniejš wiarygodne podstawy do sšdzenia, że wywołujš choroby u ludzi i zwierzšt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłšczeniem 18 01 80 i 18 01 82 18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierajšce substancje niebezpieczne 18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego 18 01 80* Zużyte kšpiele lecznicze aktywne biologicznie o właœciwoœciach zakaŸnych 18 01 81 Zużyte kšpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80 18 01 82* Pozostałoœci z żywienia pacjentów oddziałów zakaŸnych 18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej 18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłšczeniem 18 02 02) 18 02 02* Inne odpady, które zawierajš żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istniejš wiarygodne podstawy do sšdzenia, że wywołujš choroby u ludzi i zwierzšt 18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierajšce substancje niebezpieczne 18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07 19 Odpady z instalacji i urzšdzeń służšcych zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni œcieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 19 01 Odpady z termicznego przekształcania odpadów 19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych 19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych 19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych 19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 19 01 10* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych 19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierajšce substancje niebezpieczne 19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 19 01 13* Popioły lotne zawierajšce substancje niebezpieczne 19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 19 01 15* Pyły z kotłów zawierajšce substancje niebezpieczne 19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15 19 01 17* Odpady z pirolizy odpadów zawierajšce substancje niebezpieczne 19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych 19 01 99 Inne niewymienione odpady 19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja) 19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składajšce się wyłšcznie z odpadów innych niż niebezpieczne 19 02 04* Wstępnie przemieszane odpady składajšce się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych 19 02 05* Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierajšce substancje niebezpieczne 19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji 19 02 08* Ciekłe odpady palne zawierajšce substancje niebezpieczne 19 02 09* Stałe odpady palne zawierajšce substancje niebezpieczne 19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 19 02 11* Inne odpady zawierajšce substancje niebezpieczne 19 02 99 Inne niewymienione odpady 19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone(3) 19 03 04* Odpady niebezpieczne częœciowo (4) stabilizowane 19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04 19 03 06* Odpady niebezpieczne zestalone 19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06 19 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania 19 04 01 Zeszklone odpady 19 04 02* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych 19 04 03* Niezeszklona faza stała 19 04 04 Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania 19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania) 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roœlinnego 19 05 03 Kompost nieodpowiadajšcy wymaganiom (nienadajšcy się do wykorzystania) 19 05 99 Inne niewymienione odpady 19 06 Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów 19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roœlinnych 19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roœlinnych 19 06 99 Inne niewymienione odpady 19 08 Odpady z oczyszczalni œcieków nieujęte w innych grupach 19 08 01 Skratki 19 08 02 Zawartoœć piaskowników 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady œciekowe 19 08 06* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 19 08 07* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 19 08 08* Odpady z systemów membranowych zawierajšce metale ciężkie 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierajšce wyłšcznie oleje jadalne i tłuszcze 19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 19 08 11* Szlamy zawierajšce substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania œcieków przemysłowych 19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania œcieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 19 08 13* Szlamy zawierajšce substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania œcieków przemysłowych 19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania œcieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 19 08 99 Inne niewymienione odpady 19 09 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 19 09 02 Osady z klarowania wody 19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody 19 09 04 Zużyty węgiel aktywny 19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 19 09 99 Inne niewymienione odpady 19 10 Odpady z rozdrabniania odpadów zawierajšcych metale 19 10 01 Odpady żelaza i stali 19 10 02 Odpady metali nieżelaznych 19 10 03* Lekka frakcja i pyły zawierajšce substancje niebezpieczne 19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 19 10 05* Inne frakcje zawierajšce substancje niebezpieczne 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 19 11 Odpady z regeneracji olejów 19 11 01* Zużyte filtry iłowe 19 11 02* Kwaœne smoły 19 11 03* Uwodnione odpady ciekłe 19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw 19 11 05* Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków zawierajšce substancje niebezpieczne 19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni œcieków inne niż wymienione w 19 11 05 19 11 07* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych 19 11 99 Inne niewymienione odpady 19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach 19 12 01 Papier i tektura 19 12 02 Metale żelazne 19 12 03 Metale nieżelazne 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 19 12 05 Szkło 19 12 06* Drewno zawierajšce substancje niebezpieczne 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 19 12 08 Tekstylia 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierajšce substancje niebezpieczne 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 19 13 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych 19 13 01* Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierajšce substancje niebezpieczne 19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01 19 13 03* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierajšce substancje niebezpieczne 19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03 19 13 05* Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierajšce substancje niebezpieczne 19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05 19 13 07* Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierajšce substancje niebezpieczne 19 13 08 Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07 19 80 Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach 19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych 20 Odpady komunalne łšcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłšczeniem 15 01) 20 01 01 Papier i tektura 20 01 02 Szkło 20 01 08 Odpady kuchenne ulegajšce biodegradacji 20 01 10 Odzież 20 01 11 Tekstylia 20 01 13* Rozpuszczalniki 20 01 14* Kwasy 20 01 15* Alkalia 20 01 17* Odczynniki fotograficzne 20 01 19* Œrodki ochrony roœlin I i II klasy toksycznoœci (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajšce rtęć 20 01 23* Urzšdzenia zawierajšce freony 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierajšce substancje niebezpieczne 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 20 01 29* Detergenty zawierajšce substancje niebezpieczne 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 33* Baterie i akumulatory łšcznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierajšce te baterie 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 35* Zużyte urzšdzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierajšce niebezpieczne składniki (1) 20 01 36 Zużyte urzšdzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 20 01 37* Drewno zawierajšce substancje niebezpieczne 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 20 01 39 Tworzywa sztuczne 20 01 40 Metale 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych 20 01 80 Œrodki ochrony roœlin inne niż wymienione w 20 01 19 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) 20 02 01 Odpady ulegajšce biodegradacji 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 03 Inne odpady nieulegajšce biodegradacji 20 03 Inne odpady komunalne 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 02 Odpady z targowisk 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służšcych do gromadzenia nieczystoœci 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach ________________ 1) Dwie pierwsze cyfry oznaczajš grupę odpadów wskazujšcš Ÿródło powstawania odpadów. Oznaczenie grupy odpadów łšcznie z dwiema następnymi cyframi identyfikuje podgrupę odpadów, a kod składajšcy się z szeœciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadów. (1) Do niebezpiecznych składników z elektrycznych i elektronicznych urzšdzeń można zaliczyć akumulatory i baterie wymienione w 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne, przełšczniki rtęciowe, szkło z lamp kineskopowych i inne szkło aktywne itp. (2) Do metali przejœciowych zalicza się: skand, wanad, mangan, kobalt, miedŸ, itr, niob, hafn, wolfram, tytan, chrom, żelazo, nikiel, cynk, cyrkon, molibden, tantal. Metale te lub ich zwišzki sš niebezpieczne, jeżeli sš klasyfikowane jako substancje niebezpieczne. Klasyfikacja substancji niebezpiecznych jest okreœlona w przepisach odrębnych. (3) Procesy stabilizowania zmieniajš niebezpieczne własnoœci składników odpadów, a przez to przekształcajš odpady niebezpieczne w inne niż niebezpieczne. Procesy zestalania zmieniajš tylko stan fizyczny odpadów poprzez zastosowanie dodatków (np. przekształcajš odpady ciekłe w stałe), nie zmieniajšc chemicznych własnoœci odpadów. (4) Odpady uważa się za częœciowo stabilizowane, jeœli po procesie stabilizowania składniki niebezpieczne, które nie zmieniły się całkowicie w składniki bezpieczne, można uwalniać do œrodowiska w krótkim, œrednim lub długim horyzoncie czasowym.